Dzienne archiwum: 24 sierpnia 2018

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Podstawa prawna:
Art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 t.j. z późń. zm.) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

2. Data publikacji ogłoszenia: 23.08.2018 r.

3. Nazwa i adres organizatora:
Gmina Miasto Rzeszów – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, adres: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

4. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy (przewidywany czas oznaczony – 10 lat) o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.) z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Rzeszów sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie – podmiotem wewnętrznym w rozumieniu rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

5. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
Rodzaj transportu: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych istniejących w dniu zawarcia umowy oraz planowanych w okresie obowiązywania umowy na terenie Gminy Miasto Rzeszów oraz gmin, z którymi Gmina Miasto Rzeszów zawarła lub zawrze porozumienia międzygminne o świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

6. Przewidywana data zawarcia umowy i termin rozpoczęcia świadczenia usług:
Wrzesień – Grudzień 2019 r. – z terminem rozpoczęcia świadczenia usług od 1 stycznia 2020 r.

7. Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. – o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 t.j. z późń.zm.), zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
• Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
• Biuletyn Informacji Publicznej: bip.erzeszow.pl
• Strona internetowa organizatora: www.ztm.erzeszow.pl
• Tablica informacyjna ZTM Rzeszów: ul. Trembeckiego 3