Aktualności

Zapisanie uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów za pomocą kasownika

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że jest możliwość zapisania uprawnienia do bezpłatnych  przejazdów przez podróżnego za pomocą kasownika.

Bezpłatne przejazdy przysługują uczniom  od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

 

Aby uzyskać możliwość zapisania bezpłatnego przejazdu należy spełnić poniższe warunki:

Przesłać niżej wymienione dokumenty na adres: bezplatnyuczen@ztm.erzeszow.pl (adres ten służy tylko do zapisania uprawnienia do bezpłatnego przejazdu dla ucznia).

 1. W temacie wpisać imię i nazwisko ucznia, dla którego będzie zapisane uprawnienie;
 2. W treści maila wpisać PESEL oraz numer Rzeszowskiej Karty Miejskiej na której winno być zapisane uprawnienie do bezpłatnego przejazdu.

Skany lub zdjęcia dokumentów muszą być czytelne, nie budzące wątpliwości:

 1. Dokumenty winny być kompletne. W przypadku braku wymaganych danych, uprawnienie do bezpłatnych przejazdów nie będzie zapisane. Skany dokumentów muszą być wykonane
  w sposób pozwalający na odczytanie wszystkich niezbędnych informacji.
 2. Dane zostaną wprowadzone w ciągu 8 dni roboczych od daty otrzymania maila.
 3. Po weryfikacji dokumentów o wprowadzeniu bezpłatnego przejazdu do systemu podróżny zostanie poinformowany mailowo i będzie zobowiązany do zapisania uprawnienia na RKM w kasowniku.
 4. Zapisanie uprawnienia na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej musi nastąpić w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o możliwości zapisania uprawnienia.

 

Uwaga: Uprawnienie obowiązuje od chwili zapisania w kasowniku na RKM

 

 

Wysyłając wymagane dokumenty celem zapisania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla ucznia osoba wysyłająca dokumenty oświadcza, że zeskanowane oraz przesłane dokumenty są zgodne z oryginałem.

ZTM w Rzeszowie w przypadku wątpliwości, co do rzetelności przesłanych dokumentów może w każdym momencie wezwać podróżnego do okazania ich w formie oryginalnej. Posłużenie się cudzymi lub fałszywymi dokumentami  jest niezgodne z przepisami polskiego prawa.

 

 

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów – Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie (dalej zwany: ZTM w Rzeszowie), ul. Stanisława Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów, email: ztm@ztm.erzeszow.pl;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – email: iod@ztm.erzeszow.pl, lub pisemnie na adres Administratora. Więcej informacji na stronie internetowej: ztm.rzeszow.pl/rodo;
 3. W celu umożliwienia przez ZTM zapisania uprawnienia do bezpłatnego przejazdu za pomocą kasownika niezbędne jest wyrażenie przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku braku wyrażenia zgody Panią/Pana ww. zgody nie będzie możliwe zapisanie uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przez Panią/Pana za pomocą kasownika;
 4. Pani/Pana dane mogę być udostępnione przez ZTM w Rzeszowie podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od ZTM w Rzeszowie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; podmiotom zajmującym się brakowaniem i niszczeniem dokumentacji; kancelariom prawnym i windykacyjnym, podmiotom obsługującym systemy informatyczne ZTM w Rzeszowie; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. Jeżeli ZTM w Rzeszowie okaże się podmiotem niewłaściwym do rozpatrzenia Pani/Pana sprawy, dane zostaną udostępnione do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zapisami instrukcji kancelaryjnej stosowanej w ZTM w Rzeszowie przez czas uzależniony od kategorii archiwalnej akt sprawy zatwierdzonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w ZTM w Rzeszowie;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępności do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO). Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz przesłanie skanów stosownych dokumentów, jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia Pani/Panu zapisania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w kasowniku.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez ZTM w Rzeszowie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane;
 10. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w ZTM w Rzeszowie prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, o którym mowa w ust. 2.

 

 

 

 

Skip to content