Aktualności

ZAPISANIE UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW DLA UCZNIÓW ZA POMOCĄ KASOWNIKA

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w miesiącu wrześniu uruchomiona została możliwość zapisania uprawnienia do bezpłatnych  przejazdów przez podróżnego za pomocą kasownika.

Bezpłatne przejazdy przysługują uczniom od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

 

Aby uzyskać możliwość zapisania bezpłatnego przejazdu należy spełnić poniższe warunki:

1. Przesłać niżej wymienione dokumenty na adres: bezplatnyuczen@ztm.erzeszow.pl (adres ten służy tylko do zapisania uprawnienia do bezpłatnego przejazdu dla ucznia):

• Skan lub zdjęcie (obie strony) ważnej legitymacji szkolnej na rok 2021/2022 oraz

• Skan lub zdjęcie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego z wpisanym adresem zamieszkania (w poz. 3 PIT konieczny numer
z UPO) – za poprzedni rok kalendarzowy (2020), potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Skany lub zdjęcia dokumentów muszą być czytelne, nie budzące wątpliwości.

 

2. W temacie wpisać imię i nazwisko ucznia, dla którego będzie zapisane uprawnienie.

3. W treści maila wpisać PESEL oraz numer Rzeszowskiej Karty Miejskiej na której winno być zapisane uprawnienie do bezpłatnego przejazdu.

4. Dokumenty winny być kompletne. W przypadku braku wymaganych danych, uprawnienie do bezpłatnych przejazdów nie będzie zapisane. Skany dokumentów muszą być wykonane w sposób pozwalający na odczytanie wszystkich niezbędnych informacji.

5. Dane zostaną wprowadzone w ciągu 8 dni roboczych od daty otrzymania maila.

6. Po weryfikacji dokumentów o wprowadzeniu bezpłatnego przejazdu do systemu podróżny zostanie poinformowany mailowo i będzie zobowiązany do zapisania uprawnienia na RKM w kasowniku.

7. Zapisanie uprawnienia na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej musi nastąpić w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o możliwości zapisania uprawnienia.

 

Uwaga: Uprawnienie obowiązuje od chwili zapisania w kasowniku na RKM

 

Wysyłając wymagane dokumenty celem zapisania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla ucznia osoba wysyłająca dokumenty oświadcza, że zeskanowane oraz przesłane dokumenty są zgodne z oryginałem.

ZTM w Rzeszowie w przypadku wątpliwości, co do rzetelności przesłanych dokumentów może w każdym momencie wezwać podróżnego do okazania ich w formie oryginalnej. Posłużenie się cudzymi lub fałszywymi dokumentami  jest niezgodne z przepisami polskiego prawa.

 

TEKST ALTERNATYWNY

Skip to content