Aktualności

plan transportowy

Ogłoszenie dotyczące projektu

PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2021-2030 Z ELEMENTAMI STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA MIASTA RZESZOWA I GMIN OŚCIENNYCH, KTÓRE ZAWARŁY Z GMINĄ MIASTO RZESZÓW POROZUMIENIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI TRANSPORTU PUBLICZNEGO

 

Działając na podstawie art. 30. ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 j.t., z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 1, oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.) informuje się, że Zarządzeniem Nr VIII/1144/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia informacji dotyczącej projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2021-2030 z elementami strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z gminą miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego” przedstawia się treść ww. projektu celem przeprowadzenia konsultacji społecznych poprzez zebranie opinii i uwag zgłoszonych na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. Ustala się termin składania opinii dotyczących projektu na okres od dnia 13 stycznia 2021 r. do dnia 2 lutego 2021 r. Projekt oraz formularz opinii i uwag mieszkańców zamieszczony zostanie w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa w zakładce „Konsultacje społeczne”, na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa i Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie oraz zostaną wyłożone w formie papierowej w Punktach Obsługi Mieszkańców: w Galerii Rzeszów przy al. Piłsudskiego 44 poziom +2, Centrum Handlowym Plaza Rzeszów przy ul. Rejtana 65 poziom +1, Galerii Handlowej Nowy Świat przy ul. Krakowskiej 20 poziom 0, Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall przy al. Kopisto 1 poziom +2; Punktach Obsługi Podróżnego: na Dworcu Lokalnym przy ul. Towarnickiego 7, ul. Grottgera 22, Targowej 1 poziom 0, Lisa – Kuli 20, pokoju 1 w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 3, Wypełnione formularze opinii i uwag można składać od dnia 13 stycznia 2021 r. do dnia 2 lutego 2021 r. w ww. wymienionych miejscach lub kierować drogą pocztową na adres Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 bądź drogą elektroniczną na adres: ztm@ztm.erzeszow.pl. Zestawienie zgłoszonych uwag i opinii zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, w zakładce „Konsultacje społeczne Planu Transportowego” oraz stronie internetowej Serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa  www.erzeszow.pl, najpóźniej w terminie do dnia 5 lutego 2021 r.

Plan transportowy

TEKST ALTERNATYWNY

Skip to content