Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na oddziaływanie na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilości i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
podaje do publicznej wiadomości informację

o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych dla miasta Rzeszowa.”
W związku z opracowaniem ww. projektu informuje się, że w BIP Miasta Rzeszowa i na stronach internetowych Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie oraz w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3 (pokój nr 43) udostępniono projekt dokumentu oraz formularz opinii i uwag Mieszkańców, celem zebrania Ich stanowiska w tej sprawie.
Wypełnione formularze opinii i uwag można składać w terminie od dnia 15 grudnia 2021 r. do dnia 5 stycznia 2022 r. w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, kierować drogą pocztową na powyższy adres lub drogą elektroniczną na adres: ztm@ztm.erzeszow.pl. Uwagi i wnioski można także wnosić ustnie do protokołu w siedzibie ZTM. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych Tekst Alternatywny

RZ 2021 – Analiza kosztów i korzyści – 2021-12-10

Formularz_opinii_i_uwag_ws._AKK

Skip to content