RODO

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu
wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów niniejszego rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych w Zarządzie Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów –
  Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie (dalej zwany: ZTM w Rzeszowie), ul. Stanisława Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów, email: ztm@ztm.erzeszow.pl;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – email: iod@ztm.erzeszow.pl, lub pisemnie na adres Administratora. Więcej informacji na stronie internetowej: ztm.rzeszow.pl/rodo;
 3. ZTM w Rzeszowie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZTM w Rzeszowie; realizacji umów zawartych z kontrahentami; w pozostałych przypadkach w których ZTM w Rzeszowie jest Administratorem przetwarzającym dane;
 5. Pani/Pana dane mogę być udostępnione przez ZTM w Rzeszowie podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od ZTM w Rzeszowie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; podmiotom zajmującym się brakowaniem i niszczeniem dokumentacji;  kancelariom prawnym i windykacyjnym, podmiotom obsługującym systemy informatyczne ZTM w Rzeszowie; podmiotom zajmującym się brakowaniem i niszczeniem dokumentacji; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. Jeżeli ZTM w Rzeszowie okaże się podmiotem niewłaściwym do rozpatrzenia Pani/Pana sprawy, dane mogą zostać udostępnione do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zapisami instrukcji kancelaryjnej stosowanej w ZTM w Rzeszowie przez czas uzależniony od kategorii archiwalnej akt sprawy zatwierdzonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w ZTM w Rzeszowie;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępności do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO). Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane RODO;
 8. Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy. Niepodanie tych danych może skutkować niemożliwością realizacji celu załatwienia sprawy;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli tak  stanowią przepisy prawne;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez ZTM w Rzeszowie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane;
 12. W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w ZTM w Rzeszowie prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, o którym mowa w ust. 2.

1. Klauzula informacyjna – dla operatorów
2. Klauzula informacyjna – dla przewoźników
3. Klauzula informacyjna – dostęp do informacji publicznej
4. Klauzula informacyjna – Kontrahenci
5. Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
6. Klauzula informacyjna – opłata dodatkowa oraz opłata za przejazd
7. Klauzula informacyjna – w celach rekrutacji
8. Klauzula informacyjna – wniosek, skarga, reklamacja, podanie
9. Klauzula informacyjna – wydanie RKM
10. Klauzula informacyjna – duplikat RKM
11. Klauzula informacyjna – personalizacja legitymacji cyfrowej
12. Klauzula informacyjna – rezygnacja z RKM
13. Klauzula informacyjna – zablokowanie RKM
14. Klauzula informacyjna – zwrot środków z RKM
15. Klauzula-informacyjna – Usuwanie konta e-bilet

Skip to content