Wszystkie wpisy, których autorem jest Bartosz Piekarz

INFORMACJA O ZAKUPIONYCH DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA BILETACH OKRESOWYCH ORAZ 40-MINUTOWYCH / JEDNOPRZEJAZDOWYCH I 60-MINUTOWYCH

 

ZTM w Rzeszowie informuje, że bilety okresowe zakupione w październiku br. po starej cenie z okresem obowiązywania od listopada 2022 r. są zakupione poprawnie.

 

Bilety 40-minutowe / jednoprzejazdowe zakupione w starych cenach można użyć po dokupieniu i skasowaniu odpowiedniej wartości biletu dopłaty (do nabycia w Punktach Obsługi Podróżnego ZTM w Rzeszowie) uzupełniając nominał biletu do właściwego obowiązującego od 1 listopada br.

 

Bilety 60-minutowe obowiązują tylko do dnia 31 października, od 1 listopada można je wykorzystać jako bilety 90-minutowe po dokupieniu i skasowaniu odpowiedniej wartości biletu dopłaty (do nabycia w Punktach Obsługi Podróżnego) uzupełniając nominał biletu do ceny biletu 90-minutowego obowiązującego od 1 listopada br.

Bezpłatna komunikacja dla uczniów krok po kroku

BEZPŁATNA  KOMUNIKACJA  DLA  UCZNIÓW

od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce nie dłużej jednak

niż do ukończenia 21 roku życia

 

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską  dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM).

 

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM:

ważna legitymacja szkolna 2022/2023 oraz:

♦ kopia pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

♦ zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub

♦ Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (w poz. 3 PIT konieczny numer z UPO) wraz z wpisanym adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO –w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:

Dworzec Lokalny Towarnickiego 7, Lisa Kuli 20, Targowa 1, Galeria Nowy Świat
Krakowska 20, C.H. Plaza Rejtana 65.

 

Celem wyrobienia RKM należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP). Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i RKM odbiera rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty wymagane do wyrobienia imiennej RKM:

wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie papierowej);

aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po wyrobieniu RKM;

ważna legitymacja szkolna.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku.

Składając wniosek w formie elektronicznej RKM można odebrać w wyżej wymienionych POP.

tekst alternatywny

BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przypomina, że można już zapisywać uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów do 21 roku życia.  Zapisywanie uprawnień tylko w Punktach Obsługi Podróżnego. Aktualnie zapisane na RKM uprawnienie obowiązuje do 30 września 2022 r.

W związku z powyższym zapraszamy z kompletem dokumentów zgodnie z obowiązującą Uchwałą  Nr IX/173/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Rady Miasta Rzeszowa celem przedłużenia w/w uprawnienia na kolejny rok szkolny (tj. do dnia 30.09.2023 r.).

 

♦ Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską zbiorową dla dzieci
i młodzieży szkolnej jest zapisywane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej.

♦ Podstawą do zapisania uprawnienia na RKM jest ważna legitymacja szkolna 2022/2023 oraz:

a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub

c) Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (w poz. 3 PIT konieczny numer z UPO) wraz z wpisanym adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO –w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia

♦ Podczas okazania zeznania podatkowego wymagane jest zamaskowanie (ukrycie) danych finansowych ujętych w dokumencie lub na kopii;

♦ Dokument, o którym mowa powyżej należy okazać tylko do wglądu kasjerowi/ pracownikowi POP w celu weryfikacji poprawności danych;

♦ Przyjmuje się, że deklaracja podatkowa złożona w imieniu podatnika przez pracodawcę
lub przewidziany prawem organ uznawana jest za prawidłową;

♦ Na podstawie przedłożonych dokumentów pracownik POP zapisze uprawnienie
do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na RKM;

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:

Dworzec Lokalny Towarnickiego 7, Lisa Kuli 20, Targowa 1, Galeria Nowy Świat
Krakowska 20, C.H. Plaza Rejtana 65.

♦ Uprawnienie będzie zapisane na okres roku szkolnego do 30 września roku następnego.

Dodatkowe informacje:

♦ mieszkaniec Rzeszowa – to każdy, kto składając swoje roczne rozliczenie PIT jako miejsce zamieszkania wskaże Gminę Miasto Rzeszów;

♦ legitymacja szkolna – legitymacja poświadczająca fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania z ulg;

♦ PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych;

♦ Rzeszowska Karta Miejska (skrót RKM lub e-karta) – należy przez to rozumieć bezkontaktową, elektroniczną kartę będącą nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej.

tekst alternatywny