Dla przewoźników

Informacje o opłatach za korzystanie z przystanków

 • Stawka opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków wynosi zgodnie z uchwałą nr VIII/135/ 2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat stanowiących dochód Gminy Miasta Rzeszowa za korzystanie z przystanków (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z2011 r. nr 45 poz. 930) przy drogach publicznych i na dworcach w związku ze świadczeniem usług w zakresie regularnego przewozu osób na trasach przebiegających przez jej obszar: 0,05 zł- za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.
 • Stawka opłat za korzystanie przez przewoźnika z dworców wynosi zgodnie z Uchwałą nr VIII/135/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2011r. (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2011 r. nr 45 poz. 930) 1,00zł za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu.
 • Strony ustalają, że wartość opłat za korzystanie z przystanków stanowiąca należność miesięczną będzie określana każdorazowo po zakończeniu miesiąca na podstawie rozkładu jazdy przewoźnika, stanowiącego załącznik do zezwolenia, jako iloczyn ilości zatrzymań i stawki określonej w ust 2.
 • W przypadku zmiany przez Radę Miasta Rzeszowa stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących, własnością Gminy Miasto Rzeszów, nowa stawka opłat obowiązywać będzie strony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała Rady Miasta Rzeszowa w tym zakresie weszła w życie. O zmianie stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, ZTM poinformuje przewoźnika w formie pisemnej.
 • Przewoźnik uiszcza wyliczoną kwotę należności miesięcznej na podstawie faktury wystawionej przez ZTM w terminie do 14 dni od dnia jej wystawienia za każdy miesiąc obowiązywania umowy, przelewem na rachunek bankowy ZTM podany w fakturze VAT.
 • W przypadku gdy przewoźnik realizuje przewozy o mniejszej liczbie zatrzymań na przystankach (poniżej 200 miesięcznie), faktury wystawiane będą co 3 miesiące.
 • W przypadku nieuregulowania należności za co najmniej dwa okresy płatności ZTM może cofnąć uzgodnienia korzystania z przystanków i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów i wystąpić o cofnięcie zezwolenia na przewozy pasażerów.
 • Za opóźnienia w płatnościach naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Informacje o udostępnianiu przystanków

 1. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie udostępnia przewoźnikowi przystanki komunikacyjne i dworce wymienione w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXXV/688/2012Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów,udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z dnia 19 lipca 2012 Poz. 1592 z późn. zm.) na jego wniosek, każdorazowo w związku ze zmianą rozkładu jazdy, stanowiący podstawę udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2012 r.  poz. 1265 z późn. zm.)
 2. Przystanki nie wymienione w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXV/688/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012 r., a udostępnione przewoźnikowi przed jej wejściem w życie, udostępnia się do czasu zmiany lub wygaśnięcia zezwolenia wydanego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.) jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.
 3. Do wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, przedsiębiorca dołącza proponowany rozkład jazdy oraz schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi.
 4. ZTM po rozpatrzeniu wniosku z uwzględnieniem przepustowości przystanków komunikacyjnych i dworców wydaje przewoźnikowi wstępne potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców; nie udostępnia się przystanku komunikacyjnego następnemu przewoźnikowi lub do kolejnych zatrzymań pojazdów w razie wyczerpania limitu jego przepustowości lub braku możliwości zatrzymania się środka transportu na przystanku o wnioskowanej godzinie.
 5. Przewoźnik, po uzyskaniu akceptacji rozkładu jazdy przez właściwy organ samorządu terytorialnego, obowiązany jest niezwłocznie złożyć jego kopię wraz z kopią zezwolenia w ZTM, a ZTM zezwala przewoźnikowi na korzystanie z przystanków komunikacyjnych w ilości i czasie określonym obowiązującym rozkładem jazdy, w zakresie niezbędnym do obsługi pasażerów świadczonej w ramach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób.  

Pliki do pobrania:

◾Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców, których Gmina Miasto Rzeszów jest właścicielem lub zarządzającym i które udostępnia operatorom i przewoźnikom

◾Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców, których Gmina Miasto Rzeszów jest właścicielem lub zarządzającym udostępnianych wyłącznie operatorom

◾Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielem lub zarządzającym

◾Uchwała Nr XV/314/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnianych operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

◾Uchwała Nr LXXIV/1343/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnianych operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Zezwolenia na przewozy regularne

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek –formularz:

wniosek o wydanie/zmianę/przedłużenie terminu ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Załączniki:

 • kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych,
 • długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami,
 • kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury),
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 • cennik,
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,
 • kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy (dot. zmiany zezwolenia).

Informacje o opłatach:

Opłata administracyjna:

za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszar gminy miasto Rzeszów (w zależności od okresu ważności zezwolenia) pobiera się opłatę w wysokości:

do 1 roku 100,00 zł
do 2 lat 150,00 zł
do 3 lat 200,00 zł
do 4 lat 250,00 zł

za wydanie zezwolenia na obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa (w zależności od okresu ważności zezwolenia) pobiera się opłatę w wysokości:

do 1 roku 350,00 zł
do 2 lat 400,00 zł
do 3 lat 450,00 zł
do 4 lat 550,00 zł

za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu) pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

W przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości:

za zmianę zezwolenia: 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku jego zmiany: 5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu: 1% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia.

Za przedłużenie ważności zezwolenia, pobiera się opłatę jak za udzielenie zezwolenia.

Opłaty o których mowa należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Bank: PKO Bank Polski S.A. Oddział 3 w Rzeszowie

nr konta: PL 11 1020 4391 0000 6002 0145 0584

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł

Opłatę o której mowa należy wpłacić na rachunek:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Miejsce załatwienia sprawy:

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie
ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów
pokój 27, tel. 017-866-03-90

Wniosek o udzielenie zezwolenia na przewozy regularne

Pliki do pobrania:

Zezwolenie na przewozy regularne specjalne

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek –formularz:

 • wniosek o wydanie/zmianę/przedłużenie terminu ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (na drukach stanowiących załączniki do niniejszej procedury)

Załączniki:

 • kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
 • informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.
 • kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy (dot. zmiany zezwolenia)

Informacje o opłatach:

Opłata administracyjna:

 • za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszar gminy miasto Rzeszów (w zależności od okresu ważności zezwolenia) pobiera się opłatę w wysokości:
 • za wydanie zezwolenia na obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa (w zależności od okresu ważności zezwolenia) pobiera się opłatę w wysokości:
 • za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu) pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

W przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości:

 • za zmianę zezwolenia: 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
 • za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku jego zmiany: 5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
 • za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu: 1% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia.

Za przedłużenie ważności zezwolenia pobiera się opłatę jak za udzielenie zezwolenia.

Opłaty o których mowa należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Bank: PKO Bank Polski S.A. ODDZIAŁ 3 w Rzeszowie
nr konta: PL 11 1020 4391 0000 6002 0145 0584

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł

Opłatę o której mowa należy wpłacić na rachunek:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Miejsce załatwienia sprawy:

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie
ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów
pokój 27, tel.017-866-03-90

Pliki do Pobrania:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na przewozy regularne specjalne

Wniosek o zmianę zezwolenia na przewozy regularne specjalne

Wniosek o przedłużenie ważności zezwolenia na przewozy regularne specjalne