Zezwolenie na przewozy regularne specjalne

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek –formularz:

wniosek o wydanie/zmianę/przedłużenie terminu ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (na drukach stanowiących załączniki do niniejszej procedury)

Załączniki:

kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,

informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,

proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.

kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy (dot. zmiany zezwolenia)

Informacje o opłatach:

Opłata administracyjna:

za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszar gminy miasto Rzeszów (w zależności od okresu ważności zezwolenia) pobiera się opłatę w wysokości:

za wydanie zezwolenia na obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa (w zależności od okresu ważności zezwolenia) pobiera się opłatę w wysokości:

za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu) pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

W przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości:

za zmianę zezwolenia: 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku jego zmiany: 5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu: 1% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia.

Za przedłużenie ważności zezwolenia pobiera się opłatę jak za udzielenie zezwolenia.

Opłaty o których mowa należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Bank: PKO Bank Polski S.A. ODDZIAŁ 3 w Rzeszowie
nr konta: PL 11 1020 4391 0000 6002 0145 0584

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł

Opłatę o której mowa należy wpłacić na rachunek:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Miejsce załatwienia sprawy:

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie
ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów
pokój 27, tel.017-866-03-90