Zezwolenia na przewozy regularne

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek –formularz:

wniosek o wydanie/zmianę/przedłużenie terminu ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Załączniki:

kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury),
schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami, potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
cennik,
wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,
kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy (dot. zmiany zezwolenia).

Informacje o opłatach:

Opłata administracyjna:

za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszar gminy miasto Rzeszów (w zależności od okresu ważności zezwolenia) pobiera się opłatę w wysokości:

do 1 roku 100,00 zł
do 2 lat 150,00 zł
do 3 lat 200,00 zł
do 4 lat 250,00 zł

za wydanie zezwolenia na obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa (w zależności od okresu ważności zezwolenia) pobiera się opłatę w wysokości:

do 1 roku 350,00 zł
do 2 lat 400,00 zł
do 3 lat 450,00 zł
do 4 lat 550,00 zł

za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu) pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

W przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości:

za zmianę zezwolenia: 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku jego zmiany: 5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu: 1% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia.

Za przedłużenie ważności zezwolenia, pobiera się opłatę jak za udzielenie zezwolenia.

Opłaty o których mowa należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Bank: PKO Bank Polski S.A. Oddział 3 w Rzeszowie

nr konta: PL 11 1020 4391 0000 6002 0145 0584

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł

Opłatę o której mowa należy wpłacić na rachunek:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Miejsce załatwienia sprawy:

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie
ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów
pokój 27, tel. 017-866-03-90

Wniosek o udzielenie zezwolenia na przewozy regularne