Informacje o udostępnianiu przystanków

  1. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie udostępnia przewoźnikowi przystanki komunikacyjne i dworce wymienione w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXXV/688/2012Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów,udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z dnia 19 lipca 2012 Poz. 1592 z późn. zm.) na jego wniosek, każdorazowo w związku ze zmianą rozkładu jazdy, stanowiący podstawę udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2012 r.  poz. 1265 z późn. zm.)
  2. Przystanki nie wymienione w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXV/688/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012 r., a udostępnione przewoźnikowi przed jej wejściem w życie, udostępnia się do czasu zmiany lub wygaśnięcia zezwolenia wydanego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.) jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.
  3. Do wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, przedsiębiorca dołącza proponowany rozkład jazdy oraz schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi.
  4. ZTM po rozpatrzeniu wniosku z uwzględnieniem przepustowości przystanków komunikacyjnych i dworców wydaje przewoźnikowi wstępne potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców; nie udostępnia się przystanku komunikacyjnego następnemu przewoźnikowi lub do kolejnych zatrzymań pojazdów w razie wyczerpania limitu jego przepustowości lub braku możliwości zatrzymania się środka transportu na przystanku o wnioskowanej godzinie.
  5. Przewoźnik, po uzyskaniu akceptacji rozkładu jazdy przez właściwy organ samorządu terytorialnego, obowiązany jest niezwłocznie złożyć jego kopię wraz z kopią zezwolenia w ZTM, a ZTM zezwala przewoźnikowi na korzystanie z przystanków komunikacyjnych w ilości i czasie określonym obowiązującym rozkładem jazdy, w zakresie niezbędnym do obsługi pasażerów świadczonej w ramach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób.