Informacje o opłatach za korzystanie z przystanków

  • Stawka opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków wynosi zgodnie z uchwałą nr VIII/135/ 2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat stanowiących dochód Gminy Miasta Rzeszowa za korzystanie z przystanków (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z2011 r. nr 45 poz. 930) przy drogach publicznych i na dworcach w związku ze świadczeniem usług w zakresie regularnego przewozu osób na trasach przebiegających przez jej obszar: 0,05 zł- za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.
  • Stawka opłat za korzystanie przez przewoźnika z dworców wynosi zgodnie z Uchwałą nr VIII/135/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2011r. (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2011 r. nr 45 poz. 930) 1,00zł za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu.
  • Strony ustalają, że wartość opłat za korzystanie z przystanków stanowiąca należność miesięczną będzie określana każdorazowo po zakończeniu miesiąca na podstawie rozkładu jazdy przewoźnika, stanowiącego załącznik do zezwolenia, jako iloczyn ilości zatrzymań i stawki określonej w ust 2.
  • W przypadku zmiany przez Radę Miasta Rzeszowa stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących, własnością Gminy Miasto Rzeszów, nowa stawka opłat obowiązywać będzie strony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała Rady Miasta Rzeszowa w tym zakresie weszła w życie. O zmianie stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, ZTM poinformuje przewoźnika w formie pisemnej.
  • Przewoźnik uiszcza wyliczoną kwotę należności miesięcznej na podstawie faktury wystawionej przez ZTM w terminie do 14 dni od dnia jej wystawienia za każdy miesiąc obowiązywania umowy, przelewem na rachunek bankowy ZTM podany w fakturze VAT.
  • W przypadku gdy przewoźnik realizuje przewozy o mniejszej liczbie zatrzymań na przystankach (poniżej 200 miesięcznie), faktury wystawiane będą co 3 miesiące.
  • W przypadku nieuregulowania należności za co najmniej dwa okresy płatności ZTM może cofnąć uzgodnienia korzystania z przystanków i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów i wystąpić o cofnięcie zezwolenia na przewozy pasażerów.
  • Za opóźnienia w płatnościach naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.